NP Muránska Planina

                  


Muránska planina je krajinná oblasť nachádzajúca sa v západnej časti Slovenského rudohoria, v oblasti Spišsko-gemerského krasu. Je súčasťou vnútorných Západných Karpát. Na jej území sa stretávajú štyri geomorfologické celky: Veporské vrchy, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Horehronské podolie. Dôsledkom toho je veľmi pestrý reliéf.

Muránska planina predstavuje v rámci Slovenska jedno z najzachovalejších a najcennejších území. Vďaka odľahlosti a neprístupnosti sa tu zachovali prirodzené alebo prírode blízke ekosystémy s mimoriadne vysokou geoekodiverzitou všetkých zložiek prírody. Žije tu viacero endemitických druhov fauny aj flóry. Od roku 1997 podlieha planina najvyššiemu stupňu ochrany prírody ako národný park. Ten sa spolu s ochranným pásmom rozprestiera v troch okresoch – Brezno, Revúca a Rimavská Sobota. Najvyšším vrchom územia národného parku je Fabova hoľa (1 439 m n.m.), najnižšie položený bod tvorí potom Muránka (400 m n.m.). Podstatnú časť územia tvorí mohutná skrasovatená doska budovaná prevažne svetlými triasovými vápencami. Krasologicky je územie členené na dve časti – Muránsku krasovú planinu a Tisovský kras. Je tu registrované veľké množstvo jaskýň i priepastí, vyše 50 ponorov a vyvieračiek, ako aj množstvo povrchových krasových javov – škrapy, krasové jamy, tiesňavy, bralá a pod. Najdlhšou jaskyňou je fluviokrasová jaskyňa Bobačka pri Muránskej Hute s dĺžkou viac ako 3 km, najhlbšou je 105 m hlboká priepasť Michňová v PR Suché doly. Muránska planina obsahuje tiež 32 vodopádov, ktoré sú prírodnými pamiatkami. Najvyšší vodopád Kamenárka pri Tisovci je vysoký 10,5 m.

Rastlinstvo Muránskej planiny je veľmi pestré. Zahŕňa vyše 1 150 druhov vyšších rastlín. Môžeme ho preto charakterizovať ako najzaujímavejšie spomedzi flór ostatných orografických celkov Slovenska, či už po stránke druhovej pestrosti, alebo zastúpenia rozličných fytogeografických prvkov. Zastúpené sú tu druhy vyslovene xerotermné (vyžadujúce teplo a sucho), druhy horské (montánne) i druhy alpínske a subalpínske (osídľujúce najvyššie položené časti územia). Medzi nimi je celá škála endemických a reliktných druhov. Vďaka členitému vápencovému reliéfu s bralami, skalnými stenami, vežami, tiesňavami, a z podzemia ochladzovanými sutinovými kužeľmi, tu môžu rásť rastliny s rôznymi ekologickými nárokmi. Najvýznamnejšou rastlinou Muránskej planiny je endemit lykovec muránsky, ktorý nerastie nikde inde na svete. Medzi ďalšie vzácne druhy patria: čerešňa mahalebková, poniklec slovenský, klinček včasný, horčičník Wittmanov, zvonček karpatský, zvonček sibírsky, nevädza Triumfettova, iskerník alpínsky, kropenáč trváci alpský, astra alpínska, horcokvet Clusiov, všadeprítomná prvosienka holá a iné. 

Lesnatosť územia Muránskej planiny je vysoká (až 90 %). Je tu zastúpených 6 lesných vegetačných stupňov – od druhého (bukovo-dubového) po siedmy (smrekový). Na viacerých miestach rastie tis obyčajný, reliktná borovica lesná, kosodrevina, jarabina mišpuľková, zemolez alpský a smrekovec opadavý.

Poloha Muránskej planiny na južnom okraji slovenského úseku Karpát podmieňuje spoločné zastúpenie západokarpatských horských a podhorských spoločenstiev s panónskymi alebo termofilnými druhmi. Bohatstvo fauny bezstavovcov reprezentuje 1 500 druhov bezstavovcov. Ide o viac ako 450 doposiaľ zistených druhov chrobákov, vyše 350 druhov motýľov, 286 druhov pavúkovcov, asi 200 druhov dvojkrídlovcov, 75 druhov mäkkýšov atď. 

Väčšina druhov stavovcov predstavuje typické karpatské lesné druhy. Stavovce zahŕňajú zástupcov piatich známych tried: cicavce (68 druhov), vtáky (127 druhov), plazy (9 druhov), obojživelníky (9 druhov) a ryby.

Medzi najvýznamnejšie druhy cicavcov patria: medveď hnedý, vlk obyčajný, rys ostrovid, mačka divá, vydra riečna, hlodavec hrabáč tatranský a reliktná myšovka vrchovská. Zastúpenie majú aj plazy, a to najmä jašterica múrová, jašterica zelená a užovka stromová. Z dravých vtákov je významný hniezdny výskyt orla skalného, orla krikľavého, výra skalného, včelára obyčajného, sokola rároha a hlucháňa. Územie Muránskej planiny predstavuje jednu z najvýznamnejších oblastí Slovenska dôležitých pre ochranu biodiverzity netopierov. Dodnes bol zaznamenaný výskyt 22 druhov.Archív